Diller

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulunun görevleri müdürlüğü ve bağlı tesislerini altı ayda bir idari ve mali yönden denetlemek ve müdürlüğün tüm faaliyetlerini, muhasebe kayıtlarını, gelir ve gider tablosunu, bilançosunu, tüm mevcutlarını sayma, tartma, ölçme vb. yöntemlerle inceleyerek denetim raporunu hazırlamak ve Rektörlük Makamına sunmaktır.

Denetleme Kurulu Başkanı

 

Üyeler